To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 >  Powered by 

Vraag & antwoord

Show printer-friendly view Print View   switch to en        
De meest gestelde vragen (FAQ)


Kan ik in deze uitgave van de Nederlandse Volkstellingen 1795-1971 ook de namen opzoeken van mijn voorouders?
Kan ik beschikking krijgen over de volledige resultaten van een volkstelling?
Waar kan ik de huidige bevolkingsgegevens vinden?
Waar kan ik bevolkingsgegevens over andere landen vinden?

Voor vragen en/of suggesties kunt u ons een email sturen (volkstellingen at dans.knaw.nl).

Vraag: Kan ik in deze uitgave van de Nederlandse Volkstellingen 1795-1971 ook de namen opzoeken van mijn voorouders?
Antwoord: Deze website biedt alleen gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, http://www.cbs.nl). Het CBS publiceert nooit individuele persoongegevens, zoals namen of adressen. In de publicaties komen dan ook geen persoonsnamen voor. De gegevens bieden wel gedetailleerde informatie over de directe leefomgeving van personen in het verleden, zoals de gemeente, buurt of wijk. In dit opzicht bieden de Volkstellingen interessante achtergrondinformatie voor genealogisch onderzoek.
Het Meertens Instituut beschikt over informatie over namen en hun spreiding per provincie op basis de volkstelling van 1947. Voor meer informatie over deze Familienamendatabank en andere naamdatabanken kunt u terecht op http://www.meertens.knaw.nl/.
Een andere mogelijkheid is het Centraal Bureau voor Genealogie, http://www.cbg.nl.

Vraag: Kan ik beschikking krijgen over de volledige resultaten van een volkstelling?
Antwoord: Deze microdata bestaan alleen nog voor de volkstellingen van 1960 en 1971. De volledige digitale bestanden van die tellingen zijn On Site bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) te raadplegen. Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden betreffende de analyse van microdata. Voor de andere tellingen beschikken wij helaas niet over dit materiaal. De informatie voor de verschillende Nederlandse volkstellingen werd lokaal, per gemeente, in een register verzameld, dat vervolgens naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), of de voorganger daarvan, in Den Haag werd opgestuurd. Na verwerking (totalisering) werden deze lokale registers met de volledige informatie vernietigd. Echter: in sommige gemeenten zijn dubbelen van de lokale negentiende-eeuwse volkstellingsregisters bewaard. Deze zijn tegenwoordig toegankelijk via het desbetreffende gemeentearchief, maar meestal nog niet via internet.

Vraag: Waar kan ik de huidige bevolkingsgegevens vinden?
Antwoord: Bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn via het programma STATLINE de huidige gegevens te bevragen. Overigens bevat STATLINE ook historische gegevens uit 1899. Dit programma is via Internet te gebruiken; het staat op de homepage van het CBS aangegeven, http://www.cbs.nl. Met dit programma kan men ook simpele grafieken maken.

Vraag: Waar kan ik bevolkingsgegevens over andere landen vinden?
Antwoord: Eurostat onderhoudt een lijst met links naar de website van vergelijkbare instellingen in het buitenland, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1072,62797445&_dad=portal&_schema=PORTAL.
Daarnaast is er op onze link-pagina een groot aantal buitenlandse projecten te vinden waarbij gebruik wordt gemaakt van historische volkstellingen.
 Last modified: 14-07-2008 13:32