To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Nieuws en symposia > Microdata volkstellingen 1960, 1971 en 2001 On Site te analyseren >  Powered by 

Toegang tot CBS microdata

Show printer-friendly view Print View          
Medewerkers van universiteiten in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek hebben zonder meer toegang tot CBS microdata. Daarnaast geldt dat voor (medewerkers van) bij wet ingestelde organisaties of instellingen voor wetenschappelijk onderzoek, bij wet ingestelde planbureaus en communautaire of nationale instanties voor de statistiek van de lidstaten van de Europese Unie.
Dat is in de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek van 2003 geregeld.

Het feitelijke gebruik gebeurt onder strikte voorwaarden via een gebruikersovereenkomst die voldoende garanties biedt tegen de risico’s van onthulling.

Voor informatie over het gebruik van CBS-microbestanden kunt u contact opnemen met Frans Hoeve van het CBS, telefoon 070 337 5609.

Daarnaast kunnen onderzoeksafdelingen van ministeries en andere diensten, organisaties en instellingen, toegang krijgen voor zover daartoe instemming van de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS) is verkregen.Voor die groep zijn criteria opgesteld om in aanmerking te kunnen komen voor toegang tot micro-bestanden.

  1. de instelling dient zelfstandige rechtspersoonlijkheid te bezitten, of onderdeel uit te maken van een overheidsdienst. In het laatste geval kan gedacht worden aan statistische of onderzoeksdiensten van ministeries, provincies en gemeenten. Voor deze onderzoeksinstellingen zal aannemelijk gemaakt moeten worden dat zij voor hun onderzoekstaak voldoen aan het onder 2 genoemde criterium.
  2. de instelling dient buiten het gezag van een administratieve instantie te liggen.
  3. de instelling moet primair een onderzoeksdoelstelling hebben.
  4. de instelling publiceert voor de openbaarheid. Indien de instelling onderzoek uitvoert voor een opdrachtgever, dient het resultaat waarvoor de gegevens worden gebruikt, openbaar gemaakt te worden.
  5. de instelling zal overigens te goeder naam en faam bekend staan.
Indien deze instellingen in aanmerking willen komen voor toegang tot CBS microdata, dienen ze zich te wenden tot de directeur-generaal van het CBS.Last modified: 23-11-2005 10:47