To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Documentatie > 1971 >  Powered by 

Instructies

Show printer-friendly view Print View          
Deze pagina bevat voornamelijk instructies vanuit het CBS naar de tellers en de gemeenten. Het gaat hier om de handleidingen voor de gemeenten met betrekking tot het voorbereiden, uitvoeren en afwerken van de telling en instructies ten behoeve van het tellen van verschillende soorten bevolking.

Schematische voorstelling van de werkzaamheden van de gemeenten


Dit document bevat een veertien pagina's beslaand schema waarin de door de gemeenten te verrichten werkzaamheden uit een worden gezet. Het schema gaat zowel in op de door de gemeente te treffen voorbereidingen als op de te verrichten nabewerking. De oplage van dit CBS document is onbekend. Aangenomen mag worden dat iedere gemeente in Nederland enkele exemplaren heeft ontvangen.
 
Schematische voorstelling van de werkzaamheden van de gemeenten [pdf] (190 KB)

Handleiding voor de gemeentebesturen. Deel 1: voorbereiding, uitvoering en afwerking van de eigenlijke telling


Dit document bevat het 55 pagina's dikke eerste deel van de handleiding voor de gemeentebesturen. Deze CBS publicatie geeft de voorschriften die bij de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de eigenlijke Volkstelling in acht moeten worden genomen. De in de handleiding gegeven richtlijnen en suggesties hebben tot doel om in de afzonderlijke gemeenten tot een zo efficiënt mogelijke organisatie te komen. De publicatie bestaat uit vijf hoofdstukken en een achttal bijlagen waarin verschillende aspecten van de voorbereiding en de eigenlijke telling aan bod komen. De oplage van deze handleiding is onbekend. Aangenomen mag worden dat iedere gemeente in Nederland enkele exemplaren heeft ontvangen.
 
Handleiding voor de gemeentebesturen. Deel 1: voorbereiding, uitvoering en afwerking van de eigenlijke telling [pdf] (3 MB)

Handleiding voor de gemeentebesturen. Deel 2: afwerking van de registercontrole


Dit document bevat het vijftien pagina's tellende tweede deel van de handleiding voor de gemeentebesturen. Deze CBS publicatie geeft de voorschriften die bij de afwerking van de registercontrole door de gemeentebesturen in acht moeten worden genomen. De instructies dienen zorgvuldig opgevolgd te worden om tot het gewenste resultaat te komen. De publicatie bestaat uit drie hoofdstukken. Ook voor deze handleiding geldt dat de oplage onbekend is. Aangenomen mag worden dat iedere gemeente in Nederland enkele exemplaren heeft ontvangen.
 
Handleiding voor de gemeentebesturen. Deel 2: afwerking van de registercontrole [pdf] (753 KB)

Instructie voor het tellen van de bevolking in woningen en andere bewoonde ruimten


In dit 72 pagina's tellende document is de instructie aan de tellers van de bevolking in woningen en andere bewoonde ruimten opgenomen, alsmede enkele aanvullende instructies. De instructie geeft zoveel mogelijk in chronologische volgorde de door de tellers te verrichten werkzaamheden. De instructie bestaat uit vijf hoofdstukken, in de eerste vier wordt de normale gang van zaken uiteengezet, in het vijfde hoofdstuk wordt aandacht besteed aan bijzondere gevallen. Daarnaast bevat het ook een drietal bijlagen waarin het doel en de betekenis van de volkstelling uiteen worden gezet en een schematische leidraad voor zowel het eerste als het tweede bezoek wordt gegeven. Iedere teller heeft een instructieboekje ontvangen, de oplage zal circa 100.000 stuks zijn geweest.
 
Instructie voor het tellen van de bevolking in woningen en andere bewoonde ruimten [pdf] (1861 KB)

Instructie voor het tellen van de bevolking op varende schepen en in woonwagens


Het gaat hier om de 31 pagina's tellende instructie aan de tellers van de bevolking op varende schepen en in woonwagens. De instructie gaat in op de specifieke problemen die zich bij het tellen van deze bevolkingsgroep kunnen voordoen. Daarnaast geeft het instructies met betrekking tot het invullen van de specifieke vragenlijst E (zie Telling) en het telregister voor verantwoording van de telling van de bevolking op varende schepen en in woonwagens. De oplage van dit instructieboek is onbekend. Waarschijnlijk zijn slechts enkele tellers per gemeente betrokken geweest bij het tellen van deze bevolkingsgroep.
 
Instructie voor het tellen van de bevolking op varende schepen en in woonwagens [pdf] (465 KB)

Instructie voor het tellen van de bevolking in inrichtingen en tehuizen


Dit document bevat de 23 pagina's tellende instructie aan de tellers van de bevolking in inrichtingen en tehuizen. De instructie gaat in op de te bezoeken instellingen en tehuizen en de aldaar te tellen personen. Daarnaast worden specifieke instructies gegeven voor zowel het invullen van vragenlijst F als vragenlijst G (zie Telling). Ook worden mogelijke bijzondere gevallen behandeld. De oplage van dit instructieboekje is onbekend. Waarschijnlijk zijn slechts enkele tellers per gemeente betrokken geweest bij het tellen van deze bevolkingsgroep.
 
Instructie voor het tellen van de bevolking in inrichtingen en tehuizen [pdf] (469 KB)
Onderdelen documentatie 1971


Last modified: 08-01-2008 13:03